מקצוע מידע על מקצוע : תכן בעזרת מחשב של וי.ל.ס.י. - 048880

048880 - תכן בעזרת מחשב של וי.ל.ס.י.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.       מקצועות קדם
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים     או
 
  046880 תכן לוגי ממוחשב של שבבים       מקצועות זהים


הקורס דן באלגוריתמים המשמשים למימוש מערכות תב"מ (תכן בעזרת מחשבים) של מעגלים משולבים. יוצגו מודלים מתמטיים מנקודת מבט של ניתוח סיבוכיות האלגוריתמים, ומהאספקטים הקשורים למתודולוגיה של תכנון מבני מעגלים. הנושאים שיועברו הם: ספציפיקציה של מערכות ושפות לתאור חמרה. סימולציה ספרתית. מודלים לתאור גאומטרי של מעגלים. עריכה: מקום וחיוט. בדיקת חוקיות וקשירות. סימולציה אנלוגית.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:37:54