מקצוע מידע על מקצוע : עבוד תמונות - 048860 (Previous)

048860 - עבוד תמונות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם
 
  098215 שימושים תעשייתיים של ראיה ממוחשבת       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קורס רקע מומלץ: 046332.
1. מבוא, תכונות מערכת הראייה.
2. איפיון תמונות ואותות דו-מימדיים: ייצוג, דגימה, כימוי.
3. התמרות ( karhunin-loeve, dct, dft ) ושימושיהן.
4. שיפור תמונות: טיפול בהיסטוגרמות, החלקה וחידוד.
5. שיטות שחזור וסינון לתיקון אפקטים של חוסר מיקוד ותנועה ( blurr motion ).
6. קידוד ודחיסת תמונות.
7. מבוא לאנליזה של תמונות וראייה ממוחשבת.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 18:30-20:30 ד פרופ'ח פורת משה הרצאה 10 10

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:22:49