מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אנליטיות בתורת הגלים 2 - 048824

048824 - שיטות אנליטיות בתורת הגלים 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  048823 שיטות אנליטיות בתורת הגלים 1       מקצועות קדם
 
  049049 גישות מידול ושיטות חישוביות בתורת הגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


גישות חישוביות לפתרון: ניסוח בעית השדה האלקטרומגנטי באמצעות משוואות אינטגרליות במישור התדר והזמן וחקירת תכונותיהן האנליטיות, שיטות מומנטים, התכנסות ויציבות הפתרון הנומרי. מיון וניסוח תופעות גלים אקראיות. שחזור מרכזי פיזור ומיפוי. שחזור תכונות תווך מאינפורמצית שדה נפזר.


נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:29:55