מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתורת הגלים 1 - 048732 (Previous)

048732 - נושאים מתקדמים בתורת הגלים 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס סמינריוני שיעסוק בנושאים מתקדמים, תאורטיים ויישומיים הכרוכים בשידור, קליטה, התפשטות ופיזור גלים. יודגשו נושאים מתחום המחקר של המרצה. הערה: רשימת הנושאים הספציפית לסמסטר תוגדר בהרצאה הראשונה. סמסטר א' תשע"ח: מטא משטחי אלקטרומגנטיים


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 12:30-14:30 ה פרופ'ח אפשטיין אריאל הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:05:43