מקצוע מידע על מקצוע : נושאים במערכות למידה ובקרה 5 - 048719 (Previous)

048719 - נושאים במערכות למידה ובקרה 5
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מקצוע זה הינו מקצוע מתקדם בנושא מערכות, למידה ובקרה העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב ד"ר רומנו יניב הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:14:54