מקצוע מידע על מקצוע : מערכות אלקטרו-אופטיות - 046249 (Previous)

046249 - מערכות אלקטרו-אופטיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם
  114210 אופטיקה     או
 
  044339 פוטוניקה ולייזרים       מקצועות צמודים


אלקטרו-אופטיקה בפורמליזם של מערכות. התמרת פורייה אופטית ודימות. הולוגרפיה וסינון מרחבי. קיטוב. תיאוריית הקוהרנטיות. מערכות משולבות דיגיטליות-אופטיות. שיטות ומערכות למדידות אופטיות, כגון אינטרפרומטריה, אינטרפרומטריה הולוגרפית, מד טווח, לייזר-ג'רוסקופ ומד מהירות לייזר-דופלר.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. לדעת לנתח התפשטות אור במרחב חופשי וברכיבים אופטיים תחת הקירוב הפראקסיאלי.
2. להכיר מודלים לתיאור קיטוב של אור ורכיבים בסיסיים המבוססים על קיטוב.
3. להכיר מערכות אינטרפרומטריות וידעו לנתחן במקרה של קוהרנטיות חלקית.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: שגיא מונין
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
301 אולמן 09:00-12:00 א 24.07.2022 א
104
105
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 23.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 14:30-16:30 ג פרופ'ח רוזנטל אמיר הרצאה 10 11
353 בנ.מאייר 16:30-17:30 ג מר מונין שגיא תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:14:09