מקצוע מידע על מקצוע : מבנה מערכות הפעלה - 046209 (Current)

046209 - מבנה מערכות הפעלה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234122 מבוא לתכנות מערכות   (   מקצועות קדם
) 234262 תכן לוגי ו -    
  044101 מבוא למערכות תכנה   ( או
) 044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים ו -    
  234124 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
  044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים   ( או
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  234124 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234262 תכן לוגי ו -    
  044101 מבוא למערכות תכנה   ( או
) 044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
  044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים   ( או
) 234124 מבוא לתכנות מערכות ו -    
 
  094210 ארגון המחשב ומערכות הפעלה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234120 מערכות הפעלה      
  234123 מערכות הפעלה      
  236364 מבנה מערכות הפעלה      


הקדמה: סוגי מערכות הפעלה, הצגה הירארכית. מושג התהליך: מבני נתונים, יצירה, בקרה (קואורדינציה) והשמדה, תקשורת תהליכים context switching. נהול זיכרון ראשי: ארגון ומימוש. טיפול בפסיקות: קלט-פלט, זימון, פסיקות תכנה. נהול שעון בזמן אמת: ארגון ומימוש. מערכות קבצים: קלט-פלט לדיסק, מבני נתונים, מדריכים. נהול קלט-פלט: מסופים, דיסקים, אפיק תקשורת, אתחול מערכת ונהול קונפיגורציה.


הערות
סדנת רשות: ימי ג', 16.30-18.30
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 12.02.2021 א
  ו 12.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 א מר ברגמן שי הרצאה 10 11
    16:30-18:30 ב   תרגול 11
 
    12:30-14:30 א מר ברגמן שי הרצאה 10 12
    08:30-10:30 ג   תרגול 12
 
    12:30-14:30 א מר ברגמן שי הרצאה 10 13
    14:30-16:30 ד   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:44:20