מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתקשורת ספרתית - 046206 (Current)

046206 - מבוא לתקשורת ספרתית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם


מבוא לתורת התקשורת הסטטיסטית. בעיות והחלטה בין מספר סופי של אותות אפשריים. המקלט האופטימלי עבור אותות בעלי צורה ידועה בצרוף רעש גאוסי לבן. מקלט הקורלציה והמסננת המתואמת. הסתברות השגיאה. שיטות אפנון ספרתיות. בחירה יעילה של אותות לתקשורת ספרתית בינרית. גילוי אופטימלי כאשר מספר פרמטרים לא ידועים. בעית המכ"מ הקלסית. יסודות השערוך וישומם לבעיות מכ"מ אפנון ppm. תקשורת בינרית במשטר פואסוני (אופציונלי).


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: עידן צחי
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 19.02.2023 א
  א 19.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 14:30-16:30 ג פרופ' שטינברג יוסף הרצאה 10 11
354 בנ.מאייר 16:30-17:30 ג מר צחי עידן תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 03:09:56