מקצוע מידע על מקצוע : מערכות בקרה 2 - 046192 (Previous)

046192 - מערכות בקרה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044191 מערכות בקרה 1       מקצועות קדם
 
  044202 אותות אקראיים       מקצועות צמודים
 
  044192 מערכות בקרה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


משוב מצב והצבת קטבים. משחזר מצב. צורה סטנדרטית למערכת שאינה קונטרולבילית ואובזרוובילית. יציבות במובן ליאפונוב ומשוואת ליאפונוב. בקרה אופטימאלית: מבוא, בקר .lqr מסנן קלמן. בקר lqg ומבוא לבקרה אופטימאלית בתחום התדר. מערכות לינאריות משתנות בזמן._

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתאר ולהשתמש בשיטות התכן הבסיסיות של בקרה ושערוך לינארי במרחב המצב, ובפרט:
2. לחשב את הצורה הסטנדרטית של מערכת מצב לא מינימלית.
3. לתכנן משחזר מצב, ולממש מסנן קלמן אופטימלי._
4. לתכן בקר בשיטת הצבת קטבים, ובקר אופטימלי מסוג lqr ומסוג lqg.
5. לתאר את תכונות הפתרונות של מערכות מצב לינאריות משתנות בזמן.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: טום ברקוב
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
702 אולמן 09:00-12:00 ב 18.07.2022 א
606 אולמן 17:00-20:00 א 02.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 11:30-13:30 ג פרופ' שימקין נחום הרצאה 10 11
353 בנ.מאייר 13:30-14:30 ג מר ברקוב ארטיום תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 revised edition, dover publications b. friedland control system design: introduction to state-space methods

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:38:05