מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים - 044268 (Current)

044268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234112 מבוא למחשב - שפת סי     או
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'     או
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  234218 מבני נתונים 1      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
  234247 אלגוריתמים 1      
 
  018822 מבנה נתונים מרחבי למיפוי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094226 מבוא לאלגוריתמים      


מטרת הקורס להקנות את המושגים של מבנה נתונים מופשט, מבני נתונים, אלגוריתמים וסיבוכיות. מבני הנתונים כוללים מחסניות, תורים, דו-תורים, תורי קדימות, ערימות, טבלאות ערבול, עצים, עצים מאוזנים וגרפים. הנושאים האלגוריתמים כוללים הפרד ומשול, אלגוריתמים חמדניים, רקורסיה ורנדומיזציה. האלגוריתמים כוללים אלגוריתמי מיון, אלגוריתמי חיפוש, אלגוריתמי ערבול, אלגוריתמים בגרפים, כולל חיפושי עומק ורוחב, עצים פורשים מינימום, מציאת רכיבים קשירים ואלגוריתמים בסיסיים למציאת מסלולים קצרים. נושאי הסיבוכיות כוללים אנליזה אסימפטוטית וחסמים עליונים ותחתונים.


הערות
מתרגלים : פלג עמית (גם אחראי),
אדלשטיין מיכל, רוזנברג אוראן
ת. בית : בן יצחק רן,ביטון ספיר
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 18.07.2019 א
  א 22.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ. טל אילת הרצאה 10 11
165 בנ.מאייר 14:30-15:30 ב גב רוזנברג אוראן תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ. טל אילת הרצאה 10 12
403 פישבך 14:30-15:30 ג מר פלג עמית תרגול 12
 
165 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ. טל אילת הרצאה 10 13
404 פישבך 11:30-12:30 ד גב אדלשטיין מיכל תרגול 13
 
        פרופ. טל אילת הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט

נערך בתאריך 22/05/2019 בשעה 10:07:47