מקצוע מידע על מקצוע : שדות אלקטרומגנטיים - 044140 (Previous)

044140 - שדות אלקטרומגנטיים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104223 מד"ח וטורי פוריה       מקצועות קדם
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות   ( או
) 104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת' ו -    
 
  114245 תורה אלקטרומגנטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה      


משוואות מקסוול דיפרנציאליות ואינטגרליות. תנאי שפה, חוקי שימור. פוטנציאלים אלקטרומגנטיים. שימור אנרגיה ומשפט פוינטינג. פאזורים ומשפט פוינטינג הקומפלקסי. משוואת גלים והגל האלקטרו-מגנטי. מגלים לקווזיסטטיקה. אלקטרוקווזיסטטיקה. מגנטוקווזיסטטיקה. זרימה סטטציונרית. מוליכים וחומרים דיאלקטריים. חומרים מגנטיים.


הערות
סדנאות רשות, לבחירה אחת מהן:
ימי שלישי, ,16.30-18.30 אולמן 301
ימי רביעי, ,14.30-16.30 אולמן 805
מתרגל הסדנאות: יניב קורמן
מתרגלים: יגאל אילין (גם אחראי)
ומיכאל ינאי
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
306
307
308
309
310
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 11.07.2022 א
602
603
604
605
606
607
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 21.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ'ח רוזנטל אמיר הרצאה 10 11
503 אולמן 14:30-16:30 ג מר ינאי מיכאל
מר קורמן יניב
תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ'ח רוזנטל אמיר הרצאה 10 12
504 אולמן 16:30-18:30 ד מר דנילין תומר תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ'ח רוזנטל אמיר הרצאה 10 13
606 אולמן 08:30-10:30 ה מר אילין יגאל תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ'ח רוזנטל אמיר הרצאה 10 14
606 אולמן 12:30-14:30 ה מר אילין יגאל תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 00:46:59