מקצוע מידע על מקצוע : שדות אלקטרומגנטיים - 044140 (Current)

044140 - שדות אלקטרומגנטיים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104223 מד"ח וטורי פוריה       מקצועות קדם
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות   ( או
) 104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת' ו -    
 
  114245 תורה אלקטרומגנטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה      


משוואות מקסוול דיפרנציאליות ואינטגרליות. תנאי שפה, חוקי שימור. פוטנציאלים אלקטרומגנטיים. שימור אנרגיה ומשפט פוינטינג. פאזורים ומשפט פוינטינג הקומפלקסי. משוואת גלים והגל האלקטרו-מגנטי. מגלים לקווזיסטטיקה. אלקטרוקווזיסטטיקה. מגנטוקווזיסטטיקה. זרימה סטטציונרית. מוליכים וחומרים דיאלקטריים. חומרים מגנטיים.


הערות
סדנת רשות:ימי ה', 12.30-14.30
מתרגל הסדנא: אמיר סיון
מתרגלים: יגאל אילין (גם אחראי)
ומיכאל ינאי
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 21.02.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ה פרופ' אורנשטיין מאיר הרצאה 10 11
    14:30-16:30 א מר אילין יגאל תרגול 11
 
    10:30-12:30 ה פרופ' אורנשטיין מאיר הרצאה 10 12
    10:30-12:30 ב מר ינאי מיכאל תרגול 12
 
    10:30-12:30 ה פרופ' אורנשטיין מאיר הרצאה 10 13
    14:30-16:30 ד מר סיון אמיר
מר אילין יגאל
תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:05:28