מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרוניקה פיסיקלית - 044124 (Current)

044124 - אלקטרוניקה פיסיקלית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104034 מבוא להסתברות ח'   (   מקצועות קדם
) 114073 פיסיקה 3ח' ו -    
 
  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  116217 פיסיקה של מצב מוצק      


תכונות נדרשות של התקנים מודרניים, יסודות של פיסיקה סטטיסטית: מצבי מיקרו ומאקרו, שווי משקל תרמי, הגדרת טמפרטורה, העברת חום וחלקיקים בין מערכות, סוגי חלקיקים והתפלגותם. מבנה גבישים. חומרים אלקטרוניים אמורפיים וגבישים (תלת-, דו- וחד ממדיים). תנע גבישי. תנודות סריג ופונונים. תהליכי פיזור, התקנים חדשים והפרמטרים האופייניים שלהם.


הערות
מתרגלים: בושר שלמה (גם אחראי), נגלי
מיכאל
ת. בית: נגוסי יהודה
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
351
352
353
354
בנ.מאייר
בנ.מאייר
בנ.מאייר
בנ.מאייר
09:00-12:00 ה 16.07.2020 א
      ג 20.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 14:30-16:30 א פרופ/ח חייט אלכסנדר הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 10:30-12:30 א מר נגלי מיכאל תרגול 11
 
303 אולמן 12:30-14:30 ג ד"ר יעיש יובל הרצאה 20 21
352 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד מר בושר שלמה תרגול 21


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:53:36