מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרוניקה פיסיקלית - 044124 (Current)

044124 - אלקטרוניקה פיסיקלית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104034 מבוא להסתברות ח'   (   מקצועות קדם
) 114073 פיסיקה 3ח' ו -    
 
  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  116217 פיסיקה של מצב מוצק      


תכונות נדרשות של התקנים מודרניים, יסודות של פיסיקה סטטיסטית: מצבי מיקרו ומאקרו, שווי משקל תרמי, הגדרת טמפרטורה, העברת חום וחלקיקים בין מערכות, סוגי חלקיקים והתפלגותם. מבנה גבישים. חומרים אלקטרוניים אמורפיים וגבישים (תלת-, דו- וחד ממדיים). תנע גבישי. תנודות סריג ופונונים. תהליכי פיזור, התקנים חדשים והפרמטרים האופייניים שלהם.


הערות
מתרגלים: באסל גדבאן (גם אחראי)
ודמיטרי פאנה
בודקת תרגילים: תמר הררי
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 16.07.2023 א
  ב 23.10.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 ג ד"ר יעיש יובל הרצאה 10 11
    16:30-18:30 ג   תרגול 11
 
    11:30-13:30 ג ד"ר יעיש יובל הרצאה 10 12
    14:30-16:30 ד   תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:12:08