מקצוע מידע על מקצוע : תכן מכני 1 - 034015 (Current)

034015 - תכן מכני 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034029 מכניקת מוצקים 2   (   מקצועות קדם
  034030 תהליכי יצור ו -    
  034042 מבוא לשרטוט הנדסי ו -    
  034043 שרטוט הנדסי ממוחשב ו -    
) 314533 מבוא להנדסת חומרים מ'1 ו -    
 
  034030 תהליכי יצור       מקצועות צמודים
 
  074042 חלקי מכונות 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  334010 תכן ביומכני בסיסי      
  335010 תכן ביומכני בסיסי      
 
  034054 תכן מכני 1מ       מקצועות מכילים


מבוא: שלבים עיקריים בתהליך תכן והדרישות מחלקי מכונות. סקר הרכיבים. קריטריוני כשל בסיסיים בעומס סטטי ובעומסי התעייפות. מחברים: ברגים, אטמים, סימרור, פינים, וכו'. מחברים קבועים: ריתוך.
קפיצים.
אמצעי הנעה: ברגי הנעה, גלים.


הערות
הקורס ניתן באנגלית.
הקורס מיועד לסטודנטים הבינלאומיים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 ב פרופ'ח כץ ראובן הרצאה 80 86
        פרופ'ח כץ ראובן
ד"ר אשבל ליאור
תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 04:14:52