מקצוע מידע על מקצוע : תכן מתקדם של מיסעות כפיפות - 019702 (Current)

019702 - תכן מתקדם של מיסעות כפיפות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014710 מיסעות גמישות       מקצועות קדם


הניסוי של aasho מושגים של רמת שירות וטכניקות למדידת חספוס פני המיסעה. שיטות תכינה לאור נסיון של aasho ואחרים פילוג מאמצים בתווך שכבתי. אפיון חומרי המיסעה מההיבטים של התנהגות אלסטית, התעיפות ודפורמציה משתיירת. שיטות תכינה לאור תורת האלסטיות ושיטות חיזוי ביצועי המיסעה. הערכת חוזק מיסעות ותחזוקתן.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
407 רבין 14:30-16:30 ב   הרצאה 10 10

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:52:53