מקצוע מידע על מקצוע : ייזום ובחינת כדאיות פרויקטים הנדסיים - 016600

016600 - ייזום ובחינת כדאיות פרויקטים הנדסיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
9       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014603 כלכלה הנדסית       מקצועות קדם
 
  014604 כלכלה הנדסית 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  018600 ייזום ובדיקת כדאיות פרויקטים הנדסיים       מקצועות זהים


מאפיינים כלכליים של פרויקטים הנדסיים, אמדן עלות השקעה, אמדן עלויות מחזור החיים, אמדן התועלת מפרוייקטים, חיזוי הביקוש לשירותי הפרויקטים, שימוש במידע כלכלי של המערכת הפיננסית, ניתוח כדאיות בתנאי אינפלציה ומיסוי, חישוב עלות ההון, בדיקת כדאיות בתנאי חוסר ודאות.


נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:42:54