מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לבקרה - 015019 (Current)

015019 - מבוא לבקרה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   1 2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח   (   מקצועות קדם
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    
 
  074061 מבוא לבקרה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא. אלגברה לינארית. מרחב המצב. פתרון משוואות המצב בציר הזמן. פתרון משוואות המצב באמצעות התמרה. אינטגרל הקונבולוציה. טורי פוריה. פונקצית / מטריצת תמסורת. תגובת מערכת לינארית לכניסה אקראית. תירגולים במטלב. מערכת לינארית בעלת קלט אחד פלט אחד בחוג פתוח וסגור. שיטות בקרה pid, pi, p, on-off. משפט הערך ההתחלתי והסופי. מבוא לחישוב ודימוי אנלוגי ודיגיטלי. תגובה דינמית של מערכות בקרה, root locus. תגובת תדירות דיאגרמות bode nichols, קריטריון יציבות של nyquist, עודף הגבר ועודף מופע, רגישות, loop shaping. דוגמאות בקרה של מערכות חקלאיות ותהליכים בטבע.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 05.07.2021 א
  ב 18.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 12:30-14:30 א פרופ/ח לינקר רפאל הרצאה 10 11
206 רבין 09:30-10:30 ב
425 בורוביץ 14:30-15:30 ה   מעבדה 11
509 רבין 08:30-10:30 ג   תרגול 11
 
206 רבין 12:30-14:30 א פרופ/ח לינקר רפאל הרצאה 10 12
206 רבין 09:30-10:30 ב
424 בורוביץ 14:30-15:30 ה   מעבדה 12
506 רבין 08:30-10:30 ג   תרגול 12

נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 04:29:12