מקצוע מידע על מקצוע : תכנון ובקרה של פרוייקטי בנייה - 014617 (Current)

014617 - תכנון ובקרה של פרוייקטי בנייה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014606 מבוא לניהול הבנייה       מקצועות קדם
  014618 מבוא לניהול ובטיחות בבנייה     או
 
  014614 תכנון ובקרה של פרויקטי בניה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


תזמון, תקצוב ובקרה של פרוייקטי בניה בשילוב טכניקות עבודה ממוחשבות. הדגשת תהליכים של קבלת החלטות על בסיס בדיקת חלופות. נושאי הדיון כוללים: ניהול פרוייקטים מקוון, תזמון, כתבי כמויות, אומדני עלות, תחשיב עלויות, ניהול תקציב, ניהול הייצור בבנייה, תזרימי עלויות ותזרימי מזומנים, בקרת לו"ז ובקרה תקציבית.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 רבין 14:30-16:30 א ד"ר בלוך טטיאנה הרצאה 80 81
          פרויקט 81
404 רבין 09:30-11:30 ה ד"ר מאס יורם תרגול 81


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:38:08