מקצוע מידע על מקצוע : גיאומכניקה - 014409

014409 - גיאומכניקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5   1 1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014006 מבוא לשיטות נומריות   (   מקצועות קדם
  014104 תורת החוזק 1 ו -    
  014211 מכניקת זורמים ו -    
) 014405 גיאולוגיה הנדסית ו -    
 
  014403 גיאומכניקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  015013 מכניקת קרקע      


יחסי משקל נפח, מיון, זרימת מים בקרקע, עקרון המאמצים האפקטיביים, השפעת זרימה על מאמצים אפקטיביים גרדינט קריטי, חתירה. פרוס מאמצים, קונסולידציה, דחיסות של חרסית רוויה, לחץ טרום, שקיעות סופיות, קונסולידציה בזמן, התפתחות שקיעות, חוזק קרקעות.,


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 80 81
        פרופ/ח טלסניק מרק
מר נחום שי
מעבדה 81
          תרגול 81


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:09:04