מקצוע מידע על מקצוע : מבני בטון 1 - 014153 (Current)

014153 - מבני בטון 1
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2     3 שעות
שבועיות

  014008 מידע גרפי הנדסי   (   מקצועות קדם
  014108 סטטיקת מבנים ו -    
) 014505 חומרי בנייה ו -    
 
  014123 מבני בטון 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הערה: קביעת הציון עפ"י ציון פרויקט ובחינה סופית. סקירה תמציתית של תכונות הבטון והפלדה והשתקפותן בתכן מבנים מבטון מזוין. שיטת המצבים הגבוליים בתכן ובחישוב רכיבים מבטון מזוין. מצב גבולי של שירות. חישוב חתכים לכפיפה במצב גבולי של הרס ללא/עם כוח צירי. תקרות מקשיות מתוחות בכוון אחד. תכן רכיבי מבנה קויים - קו כח המתיחה, עיגון. תכן לגזירה ברכיבים מבטון מזוין. רדיסטריבוציה של מומנטים. מבוא לחישוב ישיר של שקיעות: מומנט הסדיקה, מומנט אינרציה שקיל.


הערות
קבוצה 81 שייכת לבינלאומי


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 רבין 09:30-12:30 ד ד"ר מחאמיד מוסטפא הרצאה 80 81
404 רבין 16:30-18:30 ד גב ארודיתה סליג'י פרויקט 81


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:56:39