מקצוע מידע על מקצוע : תורת החוזק 2 - 014145 (Current)

014145 - תורת החוזק 2
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014104 תורת החוזק 1       מקצועות קדם
 
  014105 תורת החוזק 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


קריסה, קריסת עמודים, קריסת מסגרות, סימטריה בקריסת מסגרות, פתרון קריסה במחשב. קורות לחוצות צירית (קורת עמוד). אנרגיה במבנים, אנרגיה אלסטית, העמסה קוזיסטטית. שימור אנרגיה, מינימום אנרגיה, משפט קסטליאנו, שיטת ריץ. כפיפה משופעת, טרנספורמצית מומנטי אינרציה. קורות לא הומוגניות. קריטריוני כניעה, התנהגות פלסטית של חתכים, אנליזה פלסטית של קורות ומסגרות, גרעין החתך.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 09.02.2022 א
  ב 07.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 17:30-19:30 ב פרופ' רבינוביץ' עודד הרצאה 10 11
1 ח.בניה 08:30-10:30 ג
509 רבין 11:30-13:30 ה   תרגול 11
 
206 רבין 17:30-19:30 ב פרופ' רבינוביץ' עודד הרצאה 10 12
1 ח.בניה 08:30-10:30 ג
407 רבין 10:30-12:30 ד   תרגול 12
 
206 רבין 17:30-19:30 ב פרופ' רבינוביץ' עודד הרצאה 10 13
1 ח.בניה 08:30-10:30 ג
406 רבין 10:30-12:30 ד   תרגול 13
 
206 רבין 17:30-19:30 ב פרופ' רבינוביץ' עודד הרצאה 10 14
1 ח.בניה 08:30-10:30 ג
407 רבין 14:30-16:30 ג   תרגול 14

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:54:57