מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מחשב בסטטיקת מבנים - 014143 (Current)

014143 - שיטות מחשב בסטטיקת מבנים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014108 סטטיקת מבנים       מקצועות קדם


ניסוח של שיטות הגמישות והקשיחות לפתרון מחשב. מטריצ גמישות וקשיחות של מוט פריזמטי. הרכבה שיטתית של מטריצת קשיחות של מבנה. תכנית מחשב לפתרון קורות נמשכות, מסבכים ומסגרות. מטריצת גמישות וקשיחות של מוט לא פריזמטי. מבוא לשיטת אלמנטים סופיים.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 03.02.2021 א
  ב 01.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב ד"ר מדאח חאזם הרצאה 10 11
    14:30-16:30 ב   תרגול 11
 
    08:30-10:30 ב ד"ר מדאח חאזם הרצאה 10 12
    14:30-16:30 ב   תרגול 12
 
    08:30-10:30 ב ד"ר מדאח חאזם הרצאה 10 13
    16:30-18:30 ב   תרגול 13

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 13:04:58