מקצוע מידע על מקצוע : סטטיקת מבנים - 014108 (Previous)

014108 - סטטיקת מבנים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014104 תורת החוזק 1       מקצועות קדם


מהלכי כוחות פנימיים וקווי השפעה במבנים מסוימים סטטית. משפט בטי וחישוב הזזות אלסטיות. שיטת הגמישות. שיטת הקשיחות. קווי השפעה במבנים בלתי-מסוימים סטטית.


הערות
קבוצה 81 שייכת לבינלאומי
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
שעת בחינה יום תאריך מועד
      ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
507 רבין 08:30-10:30 א ד"ר גולן רוני הרצאה 80 81
510 רבין 16:30-18:30 א ד"ר גולן רוני
אלמוגי בת-אל
מר אקסמן קליינג שלום דוד
תרגול 81


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:06:28