מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למכניקה הנדסית - 014103 (Current)

014103 - מבוא למכניקה הנדסית
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  015007 מכניקה יישומית 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  034028 מכניקת מוצקים 1      


***דרישות קדם: השלמות פיסיקה 1.***
וקטור כח, וקטור מומנט, מערכות שקולות במישור ובמרחב, מערכת שקולה פשוטה ביותר.
מושג הגוף החופשי,שווי משקל, מושגי היציבות והסיום הסטטי.
מסבכים מישוריים ומרחביים, קורות ומסגרות מישוריות ומרחביות.
מהלכי כוחות ומומנטים פנימיים במבנים.
עומסים מפורשים, תכונות גופים ושטחים (מרכז כובד, מרכזית, מומנט ראשון ושני של השטח).
קשרים דיפרנציאליים לכוחות פנימיים במבנים.
כבלים.


הערות
עבור חדשים מתקבלי חורף תשפ"ב.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 22.02.2022 א
  ג 15.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 08:30-11:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 11
508 רבין 10:30-12:30 ד מר בן זקן נתנאל משה תרגול 11
 
206 רבין 08:30-11:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 12
508 רבין 14:30-16:30 ד מר בן זקן נתנאל משה תרגול 12
 
206 רבין 08:30-11:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 13
509 רבין 14:30-16:30 ד גב ותד עולא תרגול 13
 
206 רבין 08:30-11:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 14
508 רבין 12:30-14:30 ה מר אקסמן קליינג שלום דוד תרגול 14
 
206 רבין 08:30-11:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 15
508 רבין 16:30-18:30 ג מר אקסמן קליינג שלום דוד תרגול 15
 
206 רבין 08:30-11:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 16
405 רבין 12:30-14:30 ה גב לבנוני מיכל תרגול 16
 
206 רבין 08:30-11:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 17
    16:30-18:30 ג   תרגול 17
 
        פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:41:33