מקצוע מידע על מקצוע : מבני נתונים 1 - 234218 (Current)

234218 - מבני נתונים 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234122 מבוא לתכנות מערכות   (   מקצועות קדם
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  104286 קומבינטוריקה   ( או
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
 
  035015 שמושים במבני נתונים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הקורס יקנה ידע במבני נתונים בסיסיים, באנליזה, ביישומים ובשימושים שונים שלהם. יושם דגש על התאמת מבני הנתונים לצרכי הבעיה הנתונה. סוגי מבנים: חזרה על המבנים הפשוטים (מערכים, רשימות, מחסניות ותורים), רשימות דילוגים, תורי עדיפות, ערמות, עצים דיגיטלים ( tries ). מיון וחיפוש. עצים וגרפים וייצוגיהם. הקצאת זכרון, ערבול, איסוף אשפה.


הערות
בקורס ייאכפו דרישות קדם וצמודים.שימו
לב לכך שבקורס כללי רישום, המתפרסמים
באתר לימודי הסמכה.
מועדי בחינות 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 19.02.2018 א
  ו 16.03.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 08:30-10:30 ג ד"ר כהן רמי הרצאה 10 11
          מעבדה 11
7 טאוב 13:30-14:30 א   תרגול 11
 
1 טאוב 08:30-10:30 ג ד"ר כהן רמי הרצאה 10 12
          מעבדה 12
5 טאוב 13:30-14:30 ב   תרגול 12
 
1 טאוב 08:30-10:30 ג ד"ר כהן רמי הרצאה 10 13
          מעבדה 13
605 אולמן 09:30-10:30 ב   תרגול 13
 
2 טאוב 16:30-18:30 ג ד"ר אנגלברג רועי הרצאה 20 21
          מעבדה 21
6 טאוב 13:30-14:30 ג   תרגול 21
 
2 טאוב 16:30-18:30 ג ד"ר אנגלברג רועי הרצאה 20 22
          מעבדה 22
641 דייויס 15:30-16:30 ד   תרגול 22
 
2 טאוב 16:30-18:30 ג ד"ר אנגלברג רועי הרצאה 20 23
          מעבדה 23
211 אולמן 14:30-15:30 ד   תרגול 23
 
          הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2016 , 2016/2017 קיץ תשע"ז
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז

נערך בתאריך 23/10/2017 בשעה 10:24:35