מקצוע מידע על מקצוע : מבני נתונים 1 - 234218 (Current)

234218 - מבני נתונים 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234122 מבוא לתכנות מערכות   (   מקצועות קדם
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  104286 קומבינטוריקה   ( או
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
 
  035015 שמושים במבני נתונים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הקורס יקנה ידע במבני נתונים בסיסיים, באנליזה, ביישומים ובשימושים שונים שלהם. יושם דגש על התאמת מבני הנתונים לצרכי הבעיה הנתונה. סוגי מבנים: חזרה על המבנים הפשוטים (מערכים, רשימות, מחסניות ותורים), רשימות דילוגים, תורי עדיפות, ערמות, עצים דיגיטלים ( tries ). מיון וחיפוש. עצים וגרפים וייצוגיהם. הקצאת זכרון, ערבול, איסוף אשפה.


הערות
בקורס ייאכפו דרישות קדם וצמודים.שימו
לב לכך שבקורס כללי רישום, המתפרסמים
באתר לימודי הסמכה.
מועדי בחינות 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 27.07.2018 א
  ב 17.09.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב ד"ר כהן רמי הרצאה 10 11
          מעבדה 11
    10:30-11:30 ב   תרגול 11
 
    08:30-10:30 ב ד"ר כהן רמי הרצאה 10 12
          מעבדה 12
    15:30-16:30 ב   תרגול 12
 
    08:30-10:30 ב ד"ר כהן רמי הרצאה 10 13
          מעבדה 13
    11:30-12:30 ג   תרגול 13
 
    10:30-12:30 ד פרופ. פטרנק ארז הרצאה 20 21
          מעבדה 21
    10:30-11:30 ה   תרגול 21
 
    10:30-12:30 ד פרופ. פטרנק ארז הרצאה 20 22
          מעבדה 22
    15:30-16:30 א   תרגול 22


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 21/01/2018 בשעה 18:35:55