מקצוע מידע על מקצוע : מבני נתונים 1 - 234218 (Current)

234218 - מבני נתונים 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234122 מבוא לתכנות מערכות   (   מקצועות קדם
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  104286 קומבינטוריקה   ( או
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
 
  035015 שמושים במבני נתונים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הקורס יקנה ידע במבני נתונים בסיסיים, באנליזה, ביישומים ובשימושים שונים שלהם. יושם דגש על התאמת מבני הנתונים לצרכי הבעיה הנתונה. סוגי מבנים: חזרה על המבנים הפשוטים (מערכים, רשימות, מחסניות ותורים), רשימות דילוגים, תורי עדיפות, ערמות, עצים דיגיטלים ( tries ). מיון וחיפוש. עצים וגרפים וייצוגיהם. הקצאת זכרון, ערבול, איסוף אשפה.


הערות
בקורס ייאכפו דרישות קדם וצמודים.שימו
לב לכך שבקורס כללי רישום, המתפרסמים
באתר לימודי הסמכה.
מועדי בחינות 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
301
302
307
500
501
502
503
506
600
601
602
603
604
605
606
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 30.07.2017 א
      ו 20.10.2017 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
7 טאוב 08:30-10:30 ג ד"ר כהן רמי הרצאה 10 11
          מעבדה 11
5 טאוב 10:30-11:30 ב מר בן שחר גיל תרגול 11
 
7 טאוב 08:30-10:30 ג ד"ר כהן רמי הרצאה 10 12
          מעבדה 12
3 טאוב 16:30-17:30 ב מר זהר דור תרגול 12
 
7 טאוב 08:30-10:30 ג ד"ר כהן רמי הרצאה 10 13
          מעבדה 13
7 טאוב 10:30-11:30 ה מר כהן אמיר דוד נ תרגול 13
 
2 טאוב 10:30-12:30 ד פרופ. פטרנק ארז הרצאה 20 21
          מעבדה 21
9 טאוב 11:30-12:30 ג גב פרלה סתיו תרגול 21
 
2 טאוב 10:30-12:30 ד פרופ. פטרנק ארז הרצאה 20 22
          מעבדה 22
6 טאוב 15:30-16:30 א מר סמג'ה עוזי תרגול 22
 
        פרופ. פטרנק ארז הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2016 , 2016/2017 קיץ תשע"ז
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז

נערך בתאריך 27/06/2017 בשעה 04:55:54