מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למדעי המחשב מ" - 234114 (Current)

234114 - מבוא למדעי המחשב מ'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן      
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
 
  234108 מבוא לתכנות לרפואנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הקורס מיועד לסטודנטים למדעי המחשב. המקצוע 234111 (מבוא למדעי המחשב) יענה על הדרישה לקדם בכל מקום שבו נדרש 234114. מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. כתיבה ובדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. הוכחת נכונות חלקית ושלמה של תכניות. מדדים ליעילות האלגוריתם: סיבוכיות זמן וזכרון. סיבוכיות פולינומיאלית ואקספוננציאלית. דוגמאות לאלגוריתמים אקראיים. בעיות שלא ניתנות להכרעה. מחסנית. תור. יצוגים של ביטויים אריתמטיים ומימוש חישובם באמצעות מחסנית. רקורסיה ומימושה. חיפוש לעומק. מיון יעיל.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
קב 40- עבור נוער בלבד.
מועדי בחינות 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 20.02.2018 א
  א 18.03.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ/ח גיל יוסף הרצאה 10 11
          מעבדה 11
603 אולמן 14:30-16:30 ג   תרגול 11
 
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ/ח גיל יוסף הרצאה 10 12
          מעבדה 12
504 אולמן 12:30-14:30 ב   תרגול 12
 
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ/ח גיל יוסף הרצאה 10 13
          מעבדה 13
5 טאוב 10:30-12:30 ב   תרגול 13
 
1 סגו 12:30-14:30 ב גב ארז יעל הרצאה 20 21
          מעבדה 21
502 אולמן 12:30-14:30 ה   תרגול 21
 
1 סגו 12:30-14:30 ב גב ארז יעל הרצאה 20 22
          מעבדה 22
504 אולמן 10:30-12:30 ג   תרגול 22
 
1 סגו 12:30-14:30 ב גב ארז יעל הרצאה 20 23
          מעבדה 23
504 אולמן 14:30-16:30 ד   תרגול 23
 
        פרופ/ח שלומי תומר הרצאה 40 40
          מעבדה 40
          תרגול 40
 
        פרופ/ח שלומי תומר הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2016 , 2016/2017 קיץ תשע"ז
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז

נערך בתאריך 23/10/2017 בשעה 11:04:40