מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למדעי המחשב מ" - 234114 (Current)

234114 - מבוא למדעי המחשב מ'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן      
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
 
  234108 מבוא לתכנות לרפואנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הקורס מיועד לסטודנטים למדעי המחשב. המקצוע 234111 (מבוא למדעי המחשב) יענה על הדרישה לקדם בכל מקום שבו נדרש 234114. מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. כתיבה ובדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. הוכחת נכונות חלקית ושלמה של תכניות. מדדים ליעילות האלגוריתם: סיבוכיות זמן וזכרון. סיבוכיות פולינומיאלית ואקספוננציאלית. דוגמאות לאלגוריתמים אקראיים. בעיות שלא ניתנות להכרעה. מחסנית. תור. יצוגים של ביטויים אריתמטיים ומימוש חישובם באמצעות מחסנית. רקורסיה ומימושה. חיפוש לעומק. מיון יעיל.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
מועדי בחינות 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
301
302
307
503
504
505
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 12.07.2017 א
      ה 28.09.2017 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ"מ בן-חן מירלה הרצאה 10 11
          מעבדה 11
430 דייויס 14:30-16:30 ב מר רבינוביץ' דמיטרי תרגול 11
 
202 ביורפואי 14:30-16:30 ד ד"ר קמחי יחיאל הרצאה 20 21
          מעבדה 21
302 חומרים 16:30-18:30 ד מר לנגה תומר תרגול 21
 
202 ביורפואי 14:30-16:30 ד ד"ר קמחי יחיאל הרצאה 20 22
          מעבדה 22
502 אולמן 08:30-10:30 ג גב עזוז דניאל תרגול 22
 
        פרופ"מ בן-חן מירלה הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2016 , 2016/2017 קיץ תשע"ז
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז

נערך בתאריך 27/06/2017 בשעה 04:55:16