מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למחשב - שפת סי - 234112 (Current)

234112 - מבוא למחשב - שפת סי
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן      
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
 
  035019 תכנות בשפת סי למכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. בדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. מדדים ליעילות האלגוריתם. בעיות במספרים ממשיים והתכנסות. בעיות במספרים שלמים. פעולות במערכים: מיון, חיפוש, מיזוג. רקורסיה אלמנטרית.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
סטודנטים הנרשמים באיחור לקורס לא
יוכלו להגיש את שיעורי הבית שזמן
הגשתם חלף.
תרגילים 23+13 ילמדו יחד בבנין אולמן
חדר .602
מועדי בחינות 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 20.02.2018 א
  א 18.03.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 10:30-12:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 11
          מעבדה 11
604 אולמן 12:30-14:30 ב   תרגול 11
 
233 אמדו 10:30-12:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 12
          מעבדה 12
604 אולמן 12:30-14:30 ג   תרגול 12
 
233 אמדו 10:30-12:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 13
          מעבדה 13
602 אולמן 14:30-16:30 ד   תרגול 13
 
6 קאהן 12:30-14:30 ב מר וותד איהאב הרצאה 20 21
          מעבדה 21
503 אולמן 12:30-14:30 ה   תרגול 21
 
6 קאהן 12:30-14:30 ב מר וותד איהאב הרצאה 20 22
          מעבדה 22
503 אולמן 10:30-12:30 ג   תרגול 22
 
6 קאהן 12:30-14:30 ב מר וותד איהאב הרצאה 20 23
          מעבדה 23
  אולמן 14:30-16:30 ד   תרגול 23
 
233 אמדו 12:30-14:30 ה ד"ר נופברי ילנה הרצאה 30 31
          מעבדה 31
503 אולמן 12:30-14:30 ב   תרגול 31
 
233 אמדו 12:30-14:30 ה ד"ר נופברי ילנה הרצאה 30 32
          מעבדה 32
503 אולמן 08:30-10:30 ג   תרגול 32
 
233 אמדו 12:30-14:30 ה ד"ר נופברי ילנה הרצאה 30 33
          מעבדה 33
503 אולמן 08:30-10:30 ד   תרגול 33
 
        ד"ר נופברי ילנה הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69
 
        ד"ר נופברי ילנה הרצאה 70 72
          מעבדה 72
          תרגול 72


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2016 , 2016/2017 קיץ תשע"ז
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז

נערך בתאריך 23/10/2017 בשעה 11:04:59