מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למחשב - שפת סי - 234112 (Current)

234112 - מבוא למחשב - שפת סי
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן      
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
  234128 מבוא למחשב שפת פייתון      
 
  035019 תכנות בשפת סי למכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. בדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. מדדים ליעילות האלגוריתם. בעיות במספרים ממשיים והתכנסות. בעיות במספרים שלמים. פעולות במערכים: מיון, חיפוש, מיזוג. רקורסיה אלמנטרית.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
סטודנטים הנרשמים באיחור לקורס לא
יוכלו להגיש את שעורי הבית שזמן
הגשתם חלף.
מועדי בחינות 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 08.07.2018 א
  א 07.10.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 11
          מעבדה 11
    14:30-16:30 א   תרגול 11
 
    12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 12
          מעבדה 12
    10:30-12:30 ב   תרגול 12
 
    12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 13
          מעבדה 13
    14:30-16:30 ג   תרגול 13
 
    12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 14
          מעבדה 14
    14:30-16:30 ג   תרגול 14
 
    14:30-16:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 20 21
          מעבדה 21
    10:30-12:30 ב   תרגול 21
 
    14:30-16:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 20 22
          מעבדה 22
    10:30-12:30 ד   תרגול 22
 
    14:30-16:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 20 23
          מעבדה 23
    14:30-16:30 ד   תרגול 23
 
    14:30-16:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 20 24
          מעבדה 24
    12:30-14:30 ה   תרגול 24


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 21/01/2018 בשעה 20:18:24