מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למדעי המחשב - 234111 (Current)

234111 - מבוא למדעי המחשב
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן      
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
 
  234108 מבוא לתכנות לרפואנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. כתיבה ובדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. הוכחת נכונות חלקית ושלמה של תכניות. מדדים ליעילות האלגוריתם: סיבוכיות זמן וזכרון. סיבוכיות פולינומיאלית ואקספוננציאלית. דוגמאות לאלגוריתמים אקראיים. בעיות שלא ניתנות להכרעה. מחסנית. תור. יצוגים של ביטויים אריתמטיים ומימוש חישובם באמצעות מחסנית. רקורסיה ומימושה. חיפוש לעומק. מיון יעיל.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
הר 20+10- ילמדו יחד בבנין בלומפילד
חדר .9
מועדי בחינות 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 20.02.2018 א
  א 18.03.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
9 בלומפילד 12:30-14:30 ב ד"ר קופרשטוק אהרון הרצאה 10 11
          מעבדה 11
604 אולמן 14:30-16:30 ד   תרגול 11
 
9 בלומפילד 12:30-14:30 ב ד"ר קופרשטוק אהרון הרצאה 10 12
          מעבדה 12
603 אולמן 12:30-14:30 ה   תרגול 12
 
  בלומפילד 12:30-14:30 ב ד"ר קופרשטוק אהרון הרצאה 20 21
          מעבדה 21
603 אולמן 10:30-12:30 ג   תרגול 21
 
  בלומפילד 12:30-14:30 ב ד"ר קופרשטוק אהרון הרצאה 20 22
          מעבדה 22
1 ח.בניה 15:30-17:30 ב   תרגול 22
 
        ד"ר קופרשטוק אהרון הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2016 , 2016/2017 קיץ תשע"ז
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2960502
מספר הקטלוג שגוי
1988 prentice hall jim welsh and john elder introduction to pascal

נערך בתאריך 23/10/2017 בשעה 11:04:28