מקצוע מידע על מקצוע : מבני נתונים ואלגוריתמים - 094224

094224 - מבני נתונים ואלגוריתמים
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'   (   מקצועות קדם
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  044101 מבוא למערכות תכנה   ( או
) 094344 מתמטיקה דיסקרטית ת' ו -    
  094219 הנדסת תוכנה   ( או
) 094344 מתמטיקה דיסקרטית ת' ו -    
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  234218 מבני נתונים 1      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
  234247 אלגוריתמים 1      


מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד במבני נתונים, אלגוריתמים וסיבוכיות ויכולת בסיסית לפיתוח אלגוריתם. מבני הנתונים שיילמדו יכללו: תורי קדימויות, ערמות, טבלאות ערבול, עצים, עצים מאוזנים וגרפים. האלגוריתמים שיילמדו יכללו מיון, חיפוש, ומספר אלגוריתמים בסיסיים בגרפים הכוללים: חיפושי עומק ורוחב, עץ פורש מינימלי, מציאת המסלול הקצר ביותר, מיון טופולוגי ומציאת רכיבים קשירים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 21/01/2018 בשעה 18:29:42