מקצוע מידע על מקצוע : מבני נתונים ואלגוריתמים - 094224 (Current)

094224 - מבני נתונים ואלגוריתמים
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'   (   מקצועות קדם
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  044101 מבוא למערכות תכנה   ( או
) 094344 מתמטיקה דיסקרטית ת' ו -    
  094219 הנדסת תוכנה   ( או
) 094344 מתמטיקה דיסקרטית ת' ו -    
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  234218 מבני נתונים 1      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
  234247 אלגוריתמים 1      


מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד במבני נתונים, אלגוריתמים וסיבוכיות ויכולת בסיסית לפיתוח אלגוריתם. מבני הנתונים שיילמדו יכללו: תורי קדימויות, ערמות, טבלאות ערבול, עצים, עצים מאוזנים וגרפים. האלגוריתמים שיילמדו יכללו מיון, חיפוש, ומספר אלגוריתמים בסיסיים בגרפים הכוללים: חיפושי עומק ורוחב, עץ פורש מינימלי, מציאת המסלול הקצר ביותר, מיון טופולוגי ומציאת רכיבים קשירים.
מועדי בחינות 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 16.02.2018 א
  ג 06.03.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
213 אולמן 14:30-17:30 ב פרופ"מ עמק יובל הרצאה 10 11
214 נהול 09:30-11:30 א מר גולדבראיך ודים תרגול 11
 
213 אולמן 14:30-17:30 ב פרופ"מ עמק יובל הרצאה 10 12
215 נהול 16:30-18:30 ג מר שלייפמן אלכסנדר תרגול 12
 
213 אולמן 14:30-17:30 ב פרופ"מ עמק יובל הרצאה 10 13
214 נהול 08:30-10:30 ג מר ביטון שמעון תרגול 13

נערך בתאריך 23/10/2017 בשעה 11:03:56