מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים - 044268 (Current)

044268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234112 מבוא למחשב - שפת סי     או
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'     או
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  234218 מבני נתונים 1      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
  234247 אלגוריתמים 1      
 
  018822 מבנה נתונים מרחבי למיפוי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מטרת הקורס להקנות את המושגים של מבנה נתונים מופשט, מבני נתונים, אלגוריתמים וסיבוכיות. מבני הנתונים כוללים מחסניות, תורים, דו-תורים, תורי קדימות, ערימות, טבלאות ערבול, עצים, עצים מאוזנים וגרפים. הנושאים האלגוריתמים כוללים הפרד ומשול, אלגוריתמים חמדניים, רקורסיה ורנדומיזציה. האלגוריתמים כוללים אלגוריתמי מיון, אלגוריתמי חיפוש, אלגוריתמי ערבול, אלגוריתמים בגרפים, כולל חיפושי עומק ורוחב, עצים פורשים מינימום, מציאת רכיבים קשירים ואלגוריתמים בסיסיים למציאת מסלולים קצרים. נושאי הסיבוכיות כוללים אנליזה אסימפטוטית וחסמים עליונים ותחתונים.


הערות
מתרגלים : קפלן רומן ( 2 ), גם אחראי,
ארבל נדב ( 1 ), ורגפטיק שי ( 1 ),
רוזנברג אוראן ( 1 )
ת. בית : ארבל נדב, אדלשטיין מיכל
מועדי בחינות 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 18.02.2018 א
  ו 16.03.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 ב פרופ. מוזס יורם הרצאה 10 11
404 פישבך 16:30-17:30 ג מר ורגפטיק שי תרגול 11
 
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 ב פרופ. מוזס יורם הרצאה 10 12
  פישבך 16:30-17:30 ד מר קפלן רומן תרגול 12
 
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 ב פרופ. מוזס יורם הרצאה 10 13
404 פישבך 11:30-12:30 ה גב רוזנברג אוראן תרגול 13
 
405 פישבך 16:30-18:30 א פרופ"מ טל עדו הרצאה 20 21
506 פישבך 17:30-18:30 ב מר ארבל נדב תרגול 21
 
405 פישבך 16:30-18:30 א פרופ"מ טל עדו הרצאה 20 22
403 פישבך 09:30-10:30 ג מר ורגפטיק שי תרגול 22
 
405 פישבך 16:30-18:30 א פרופ"מ טל עדו הרצאה 20 23
504 פישבך 10:30-11:30 ד מר קפלן רומן תרגול 23
 
        פרופ. מוזס יורם הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:50:17