מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים - 044268 (Current)

044268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234112 מבוא למחשב - שפת סי     או
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'     או
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  234218 מבני נתונים 1      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
  234247 אלגוריתמים 1      
 
  018822 מבנה נתונים מרחבי למיפוי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מטרת הקורס להקנות את המושגים של מבנה נתונים מופשט, מבני נתונים, אלגוריתמים וסיבוכיות. מבני הנתונים כוללים מחסניות, תורים, דו-תורים, תורי קדימות, ערימות, טבלאות ערבול, עצים, עצים מאוזנים וגרפים. הנושאים האלגוריתמים כוללים הפרד ומשול, אלגוריתמים חמדניים, רקורסיה ורנדומיזציה. האלגוריתמים כוללים אלגוריתמי מיון, אלגוריתמי חיפוש, אלגוריתמי ערבול, אלגוריתמים בגרפים, כולל חיפושי עומק ורוחב, עצים פורשים מינימום, מציאת רכיבים קשירים ואלגוריתמים בסיסיים למציאת מסלולים קצרים. נושאי הסיבוכיות כוללים אנליזה אסימפטוטית וחסמים עליונים ותחתונים.


הערות
תרגיל ,13 ד' ,10.30-11.30 יתקיים בפ'
.405
מתרגלים: קפלן רומן ( 2 ) גם אחראי,
רוזנברג אוראן ( 1 ), אדלשטיין מיכל ( 1 )
ת. בית: אלוני ליאור, בן יצחק רן
מועדי בחינות 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 17.02.2019 א
  ד 13.03.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 11:30-13:30 א פרופ"מ טל עדו הרצאה 10 11
506 פישבך 10:30-11:30 ב גב אדלשטיין מיכל תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 11:30-13:30 א פרופ"מ טל עדו הרצאה 10 12
405 פישבך 10:30-11:30 ד גב רוזנברג אוראן תרגול 12
 
165 בנ.מאייר 11:30-13:30 א פרופ"מ טל עדו הרצאה 10 13
    10:30-11:30 ד   תרגול 13
 
504 פישבך 14:30-16:30 ב מר ורגפטיק שי הרצאה 20 21
504 פישבך 08:30-09:30 ג מר קפלן רומן תרגול 21
 
504 פישבך 14:30-16:30 ב מר ורגפטיק שי הרצאה 20 22
405 פישבך 13:30-14:30 ג מר קפלן רומן תרגול 22
 
        פרופ"מ טל עדו הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח

נערך בתאריך 14/12/2018 בשעה 03:09:56