מקצוע מידע על מקצוע : סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים - 238902 (Current)

238902 - סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים עדכניים בקומבינטוריקה ותורת הגרפים באמצעות קריאה מודרכת והצגת מאמרים עדכניים על פי בחירת מורה הסמינריון.


הערות
ההרצאה תתקיים בטאוב .401


מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 א פרופ. ברוקשטיין אלפרד הרצאה 10 10

נערך בתאריך 20/02/2018 בשעה 17:42:55