מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרודינמיקה - 118120

118120 - אלקטרודינמיקה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114101 מכניקה אנליטית   (   מקצועות קדם
) 114245 תורה אלקטרומגנטית ו -    
  044140 שדות אלקטרומגנטיים   ( או
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
 
  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  117014 אלקטרודינמיקה       מקצועות זהים


גלבו (מדריך גל) ומהוד, מבוא לתורת הקרינה, תורת היחסות הפרטית, נסוח קווריאנטי של אלקטרודינמיקה בואקום, פוטנציאלי לינרד-ויכרט, קרינה ע"י מטענים נעים, פיזור, בליעה ודיספרסיה של קרינה, נסוח קווריאנטי של אלקטרודינמיקה בתווך חומרי וחוקי שימור, תנועת חלקיקים בשדה אלקטרומגנטי, ניסוח המילטוני של משוואות מקסוול.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 22/02/2018 בשעה 12:29:39