מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בפיסיקת כוכבים - 118115 (Current)

118115 - נושאים מתקדמים בפיסיקת כוכבים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  117005 פיסיקת כוכבים       מקצועות קדם


נושאים באבולוציה של כוכבים, תנודות וסיבוב של כוכבים, הפיסיקה של ספיחה, זוגות קרובים של כוכבים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ. סוקר נועם הרצאה 10 10

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:32:06