מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בפיסיקה עיונית - 118114

118114 - נושאים נבחרים בפיסיקה עיונית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הנושאים יתנתו במסגרת פיסיקה עיונית. הסילבוס יפורסם בנפרד.


נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:47:12