מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בקוסמולוגיה וחלקיקים יסודיים - 118105 (Current)

118105 - נושאים נבחרים בקוסמולוגיה וחלקיקים יסודיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 10:30-12:30 ד פרופ. נסר עדי הרצאה 10 10

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:46:36