מקצוע מידע על מקצוע : קוסמולוגיה - 118095 (Current)

118095 - קוסמולוגיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

א. קוסמולוגיה גאומטרית.
1. התפשטות היקום.
2. מודלים יחסותיים.
3. גאומטריה של היקום. ב. תהליכים פיזיקליים ביקום המוקדם.
1. מעברי פאזה.
2. ראקציות גרעיניות ויצירת האלמנטים.
3. קרינת הרקע. ג. היווצרות המבנה ביקום.
1. אי יציבות גרויטציונית.
2. ספקטורום ההפרעות הבראשתי.
3. יצירת גלכסיות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 12:30-14:30 א ד"ר דז'אק וינסנט הרצאה 10 10

נערך בתאריך 22/02/2018 בשעה 12:20:28