מקצוע מידע על מקצוע : גישות עיוניות בפיסיקה מודרנית - 118093 (Current)

118093 - גישות עיוניות בפיסיקה מודרנית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046241 מכניקה קוונטית       מקצועות קדם


הקורס יכלול מושגים עיוניים בסיסיים ומתמטיים בשטחים שונים בפיסיקת המצב המוצק, במכניקה סטטיסטית ובאלקטרודינמיקה ואופטיקה קוונטית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  טאוב-פיס 14:30-16:30 ד פרופ. כפרי יריב הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  landau lifshitz statistical physics

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:47:31