מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים אלקטרוניים במוליכים למחצה - 118089 (Current)

118089 - תהליכים אלקטרוניים במוליכים למחצה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  117018 פיסיקה של מוליכים למחצה       מקצועות קדם
  118138 מצב מוצק למוסמכים     או
 
  117089 תהליכים אלקטרוניים במוליכים למחצה       מקצועות זהים


מבנה פסים מל"מים - קבוצת v - iii. קירוב פונקצית המעטפת, מבנים קוואנטיים, מצבים קשורים של נושאי מטען. אקסיטונים. בליעה ופליטה אופטית. אפקטי שטרק, זימן, לנדאו. גז אלקטרוני דו מימדי, אינטראקציית אלקטרון-פונון. דפורמצית פרוליך, פיאזואלקטריות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 15:30-17:30 ב פרופ. גרשוני דוד הרצאה 10 10
  סמינר' ב 14:30-15:30 ד

נערך בתאריך 29/04/2017 בשעה 20:31:30