מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקה למחקר במדעי החברה - 218001

218001 - סטטיסטיקה למחקר במדעי החברה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם


סטטיסטיקה תיאורית והסקתית תוך התמקדות במבחנים לבדיקת השערות- מבחני t ניתוח שונות ורגרסיות מתקדמות. יישום החשיבה הסטטיסטית במחקרים אמפיריים בתחום החינוך. תרגול הניתוח הכמותי באמצעות חישוב על פי נוסחאות סטטיסטיות ותוכנת spss .

תוצאות למידה
, בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר מבחנים סטטיסטיים לניתוח השערות במדעי החברה- מבחני t, ניתוחי שונות, ניתוחים רב-משתניים ורגרסיות מתקדמות.
2. לנסח השערות שונות ולהבין משמעותן עבור הניתוח הסטטיסטי.
3. להכיר מושגים מרכזיים בחשיבה סטטיסטית: סוגי משתנים ומדדים, התפלגות נורמלית וטעויות דגימה.
4. להשוות בין מבחנים סטטיסטיים שונים- מתי מתאים כל מבחן, מהם יתרונותיו וחסרונותיו של כל מבחן סטטיסטי.
5. לנתח השערות מחקריות באמצעות מבחנים סטטיסטים פשוטים ומתקדמים.
6. לקרוא מאמרים אמפיריים בתחום החינוך תוך יישום ההבנה הסטטיסטית- השערות המחקר, הבנת שיטת המחקר, תוצאותיו ומגבלותיו.


נערך בתאריך 19/03/2018 בשעה 18:43:32