מענקי נסיעה למלגאים, סטודנטים בלימודים לתארים מתקדמים בטכניון, לשם השתלמויות בחו"ל


הטכניון רואה חשיבות רבה בהשתתפות תלמידי המחקר בכנסים מדעיים בחו"ל. בכדי לעודד פעילות זאת בית הספר תומך במימון הנסיעות לחו"ל באמצעות מלגות נסיעה, הניתנות בשלב זה למלגאים בלבד. מטרת מלגת נסיעה זו הינה לאפשר למלגאי ביה"ס המצטיינים להשתתף באופן פעיל (הצגת מאמר או פוסטר) בכנסים מדעיים בין לאומיים. מלגת הנסיעה ניתנת על סמך הצטיינות המלגאי המתבטאת בפרסומים מדעיים, ציוני הקורסים ומכתבי המלצה.

להלן מידע וקריטריונים להגשת הבקשה מביה"ס לתארים מתקדמים להשתתפות בהוצאות נסיעה לכנסים בחו"ל:

1. את בקשת מלגת הנסיעה מביה"ס יש להגיש באמצעות טופס בקשה מביה"ס לתארים מתקדמים להשתתפות בהוצאות נסיעה לכנסים בחו"ל ולצרף אליה את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בטופס הבקשה.
2. בקשות למלגות נסיעה נידונות ארבע פעמים בשנה. את הבקשות יש להגיש עד למועדים הבאים:
1 בדצמבר, 1 במרץ, 1 ביוני, 1 באוגוסט, עבור נסיעות שתתבצענה לאחר מכן. לא תטופלנה בקשות שתוגשנה ללא כל המסמכים הנדרשים. תשובות לבקשות (חיוביות או שליליות) נשלחות תוך חודש מהמועדים הנ"ל באמצעות הדוא"ל לכתובת הטכניונית של המשתלם.
במקרים חריגים במיוחד, כאשר לא הושגו מלוא המסמכים אותם יש לצרף לבקשה במועדים הנ"ל, ניתן להגיש את הבקשה, לכל המאוחר, עד חודש ממועד החזרה מהנסיעה לכנס. הבקשה תידון במועד הדיון הבא.
3. סכום מלגת הנסיעה של ביה"ס בנסיעה יקבע ע"י ועדה (סגן דיקן ביה"ס וראש מדור מלגות) בהתאם להצטיינות האקדמית ולחשיבותה של הנסיעה, ובכפוף למגבלות התקציב.
4. רשאים להגיש בקשות מלגאים המקבלים מלגת מחיה (מ-3 מנות מלגה ומעלה) ובעלי ציון טוב-מאוד ומעלה בהתקדמות במחקר.
5. מלגת הנסיעה תינתן עבור נסיעות לכנסים המתקיימים במהלך קבלת המלגות ותממן רק חלק מהוצאות הנסיעה להשתתפות בפעילות המדעית.
6. להלן הקריטריונים להגשת הבקשה בהתאם לתואר הנלמד:
 

7. מלגאים שלרשותם מענק נסיעה ממקור אחר כמפורט בסעיפים א'-ג' להלן, יוכלו לפנות לקבלת מלגת נסיעה מביה"ס רק לאחר שינצלו את כספי המענק לנסיעה מהמקור האחר:
א. מענק נסיעה ממלגת הצטיינות על-שם ו/ או ממלגת הצטיינות חוץ- טכניונית.

למימוש מענק ממלגת הצטיינות על-שם (ג'ייקובס, ג'ייקובס קוואלקום, גוטווירט, דניאל, זף, פיין, אד סטל) יש למלא
טופס בקשה למימוש כספי פרס לכנס מדעי בחו"ל ולהגישו למדור מלגות בביה"ס.

למימוש מענק ממלגת הצטיינות חוץ-טכניוניות (קלור, עזריאלי, מלגות ות"ת, מלגות משרד המדע) יש למלא
טופס בקשה למימוש כספי תקציב מחקר לכנס מדעי בחו"ל ממלגות חוץ-טכניוניות ולהגישו לגב' דליה טלמון בלשכת דיקן ביה"ס.

את כספי המענק לנסיעה ממלגות ההצטיינות כמפורט בסעיף 7 א' ניתן לממש במהלך ההשתלמות לתואר.
בקשות אלו נדונות באופן שוטף.

ב.


ג.
סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם עוסק בתחומי הננו מדעים והננו טכנולוגיה ו/או סטודנטים אשר זכו במלגת ראסל ברי ובמענק נסיעה, יכולים לפנות לקבלת מלגת הנסיעה של ביה"ס רק לאחר שניצלו את מענק הנסיעה ממכון ראסל ברי לננו טכנולוגיה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למכון ראסל ברי לננו טכנולוגיה.
מלגאים המשתלמים לתואר דוקטור ומועסקים כסגל נלווה בטכניון, יכולים לפנות לקבלת מלגת נסיעה מביה"ס רק לאחר שניצלו את כספי הקרן לקשרי מדע בינלאומיים (קק"מ). למימוש כספי קק"מ יש למלא טופס בקשה לאישור נסיעת השתלמות בחו"ל/בארץ לדוקטורנטים.

למידע נוסף ניתן לפנות למדור מלגות בביה"ס בטל: 8293098 או בדוא"ל לכתובת: sharonp@dp.technion.ac.il

טופס בקשה לאישור היעדרות מהטכניון עבור משתלמים מלגאים Word PDF
טופס בקשת השתתפות בית הספר בהוצאות נסיעה לחו"ל Word PDF
הנחיות לקבלת אישור תקציבי על השתתפות משלימה בהוצאות נסיעה לכנס Word PDF
טופס בקשה למימוש כספי פרס לכנס מדעי בחו"ל Word PDF
טופס בקשה למימוש כספי תקציב מחקר לכנס מדעי בחו"ל ממלגות חוץ טכניוניות word PDF