הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Mr. Sinreich David (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 15
Department Industrial Engineering and Management
Department Web Site iew3.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Hernan Andres Roitman 2009 MSc Abstracts Release and Dispatching Policies for Large Reentrant Job Shops
 2 Sharon Wissmark 2009 MSc Abstracts Improving the Quality of Treatment in the Emergency Department
 3 Nirit Gavish 2008 PhD Abstracts The Influence of Descriptive Information and Experience on Trust in Decision Support Systems
 4 Boris Shnits 2006 PhD Abstracts Dynamic Scheduling and Control of Flexible Manufacturing Systems
 5 Ola Jabali 2006 MSc Abstracts Resource Scheduling in Emergency Departments
 6 Bernardo Dov Nelkenbaum 2005 MSc Abstracts The Tradeoff between Fixture and Tool Change Time in a System Based in SSMS
 7 Yariv Marmor 2003 MSc Abstracts Developing a Simulation Tool for Analyzing Emergency Department Performance
 8 Gal Ben-David 2002 MSc
Simulation of Assemble-to-Order Manufacturing
 9 Shay Ben-Barak 2002 MSc
Methodology for Describing and Analyzing Mental Models of Complex System Operation
 10 Meir Avekasis 1997 MSc
Tools Allocation,Parts Assignment and Process Selection in An Existing Group Technology Layout
 11 Ofir Shechter 1997 MSc
Control of a Heterogeneous Material Handling Fleet Vehicle
 12 Liron Palni 1997 MSc
Scheduling Pickups Deliveries in a Multi Load Vehicle Environment
 13 Sigal Elran-Francis 1997 MSc
The Influence of Project Control Methods in Buildings and Substructure Projects on Performance
 14 David Amital 1996 MSc
Inter and Intra Departmental Flow in Material Flow Systems
 15 Edouard Samakh 1995 MSc
A Genetic Approach to the Pick_up/delivery Stations Location Problem

Last updated on: Tuesday ,November 20, 2018