הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Mr. Sinreich David (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 15
Department Industrial Engineering and Management
Department Web Site iew3.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Sharon Wissmark 2009 MSc Abstracts Improving the Quality of Treatment in the Emergency@Department
 2 Hernan Andres Roitman 2009 MSc Abstracts Release and Dispatching Policies for Large Reentrant Job@Shops
 3 Nirit Gavish 2008 PhD Abstracts The Influence of Descriptive Information and Experience@on Trust in Decision Support Systems
 4 Boris Shnits 2006 PhD Abstracts Dynamic Scheduling and Control of Flexible Manufacturing@Systems
 5 Ola Jabali 2006 MSc Abstracts Resource Scheduling in Emergency Departments
 6 Bernardo Dov Nelkenbaum 2005 MSc Abstracts The Tradeoff between Fixture and Tool Change Time in a@System Based in SSMS
 7 Yariv Marmor 2003 MSc Abstracts Developing a Simulation Tool for Analyzing Emergency@Department Performance
 8 Gal Ben-David 2002 MSc
Simulation of Assemble-to-Order Manufacturing
 9 Shay Ben-Barak 2002 MSc
Methodology for Describing and Analyzing Mental Models@of Complex System Operation
 10 Sigal Elran-Francis 1997 MSc
The Influence of Project Control Methods in Buildings and@Substructure Projects on Performance
 11 Liron Palni 1997 MSc
Scheduling Pickups Deliveries in a Multi Load Vehicle@Environment
 12 Ofir Shechter 1997 MSc
Control of a Heterogeneous Material Handling Fleet Vehicle
 13 Meir Avekasis 1997 MSc
Tools Allocation,Parts Assignment and Process Selection in@An Existing Group Technology Layout
 14 David Amital 1996 MSc
Inter and Intra Departmental Flow in Material Flow Systems
 15 Edouard Samakh 1995 MSc
A Genetic Approach to the Pick_up/delivery Stations@Location Problem

Last updated on: Friday ,May 18, 2018