הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב - 25.4.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


מלגות, מעונות »   מלגות »

תנאים לקבלת מלגה

המלגות בביה"ס לתארים מתקדמים מוענקות על פי שיקולים אקדמיים בלבד. הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה נמוך מציון ממוצע מצטבר 80. התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל זמן לימודיו של המלגאי ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל תקופת קבלת המלגה.
למידע נוסף ראה נוהל הענקת המלגה.

שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה

היקף השהות בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה הם בהתאם למספר מנות המלגה החודשיות, כמפורט להלן. הדרישה לשהות בטכניון היא מתחילת החודש בו מוענקת המלגה, גם אם הסמסטר מתחיל בהמשך החודש.

הסעיפים שלהלן (א' - ד') אינם באים לגרוע, כי אם להוסיף, על "תקנות הכניסה לישראל", האוסרות על סטודנטים המחזיקים באשרה מסוג א/2 (תלמיד) לעבוד בישראל כמפורט בסעיף מספר 4.11 בהסכם לקבלת מלגה.

א. משתלם המקבל 4 מנות מלגה ומעלה חייב לשהות בטכניון 5 ימים בשבוע. הוא אינו רשאי לעבוד בשכר בכל עבודה, לרבות בעבודה אחרת, אלא כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1,100 יחידות תעסוקה.
ב. משתלם המקבל 3 מנות מלגה חייב לשהות בטכניון 4 ימים בשבוע. הוא רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1,400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת בהיקף של עד 8 שעות שבועיות.
ג. משתלם המקבל 2 מנות מלגה חייב לשהות בטכניון 3 ימים בשבוע. הוא רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1,400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת בהיקף של עד 16 שעות שבועיות.
ד. משתלם המקבל מנת מלגה אחת חייב לשהות בטכניון יומיים בשבוע. הוא רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1,400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת בהיקף של עד 24 שעות שבועיות.

מובהר בזאת כי "עבודה אחרת" כוללת גם נטילת חלק ו/או שותפות ו/או חברות ו/או כל פעילות אחרת במסגרת מיזמים ו/או חברות הזנק, בין אם בתמורה ו/או ללא תמורה כלל,  וההגבלות בדבר היקף שעות העבודה השבועיות בסעיפים א' - ד', יחולו גם עליה.

בהמלצת היחידה האקדמית, רשאי מלגאי להגיש לדיקן בית הספר לתארים מתקדמים בקשה מפורטת לתעסוקה חריגה (באמצעות טופס בקשה לעבודה חריגה) / מכתב מפורט המסביר את פרטי ה"עבודה האחרת", מעבר לתקרה המפורטת בסעיפים א' - ד', לצורך קבלת אישורו של הדיקן לקיום פעילות כאמור.

צבירת נקודות לימוד
מגיסטר
משתלם המקבל 3 מנות מלגה ומעלה
משתלם לתואר מגיסטר המקבל 3 מנות מלגה ומעלה חייב לצבור לפחות 75% מתוך סה"כ הנקודות הנדרשות תוך 2 הסמסטרים הראשונים להשתלמותו, אם משך ההשתלמות המרבי* המוקצב לו הוא 8 סמסטרים.
כאשר משך ההשתלמות המרבי* המוקצב גדול מ-8 סמסטרים, חייב המשתלם לצבור לפחות 50% מתוך סה"כ הנקודות תוך שני הסמסטרים הראשונים להשתלמותו.
בשני המקרים הנ"ל על המשתלם ללמוד לפחות 8 נקודות בסמסטר הראשון ולפחות 12 נקודות בשנה הראשונה.

משתלם המקבל 1-2 מנות מלגה
משתלם לתואר מגיסטר המקבל 1-2 מנות מלגה, חייב לצבור לפחות 75% מתוך סה"כ הנקודות הנדרשות תוך 3 הסמסטרים הראשונים להשתלמותו, אם משך ההשתלמות המרבי* המוקצב לו הוא 8 סמסטרים.
כאשר משך ההשתלמות המרבי* המוקצב גדול מ-8 סמסטרים, חייב המשתלם לצבור לפחות 50% מתוך סה"כ הנקודות הנדרשות תוך 3 הסמסטרים הראשונים להשתלמותו.
בשני המקרים הנ"ל על המשתלם ללמוד לפחות 6 נקודות בסמסטר הראשון ולפחות 10 נקודות בשנה הראשונה.

*  נא לא לטעות: משך ההשתלמות המרבי שונה ממשך  קבלת המלגה.

דוקטור
משתלם לתואר דוקטור במסלול הרגיל, המקבל מלגה, חייב להתחיל בצבירת הנקודות הנדרשות לא יאוחר ממועד העמידה בבחינת המועמדות.
משתלם לתואר דוקטור במסלול המיוחד, חייב להתחיל בצבירת הנקודות הנדרשות בהתאם לתקנות ביה"ס ולמפורט במסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר דוקטורמועד לקבלת אישור לנושא מחקר

משתלם לתואר מגיסטר המבקש לקבל מלגה/המקבל מלגה נדרש לקבל אישור מביה"ס לתארים מתקדמים לנושא מחקר (לאחר שהנושא אושר ביחידה האקדמית) בשלב מוקדם של השתלמותו. המועד לקבלת אישור לנושא מחקר יקבע בהתאם לדרישת היחידה האקדמית ובתנאי שזו לא חורגת מהמפורט במקרה של היעדר דרישה, כמפורט להלן.

בהיעדר דרישה מהיחידה האקדמית, תוך 2 סמסטרים, אם המשתלם הוא בוגר תואר ראשון 4 שנתי, ותוך 3 סמסטרים אם המשתלם הוא בוגר תואר ראשון 3 שנתי.


התנאים המלאים לקבלת מלגה

התנאים המלאים לקבלת מלגה מפורסמים בהסכם לקבלת מלגה.