טופס שינוי שם נושא מחקר


תאריך:
ת.ז.:
שם הסטודנט:
פקולטה:


שם נושא המחקר הנוכחי אינו תואם את השם שהוצע בעת אישור נושא המחקר. נא למלא את הטופס במלואו, להחתים מנחה ויו"ר/מרכז ועדה לתארים מתקדמים ביחידה ולהגיש למדור מעקב במהלך ההשתלמות, או למדור מסיימים בסוף ההשתלמות.
שימו לב – על שם נושא החיבור ופרטי הסטודנט להיות מודפסים.


שם נושא המחקר בעברית:
שם נושא המחקר באנגלית:


-----------------------------------
חתימת המנחה

-----------------------------------
חתימת יו"ר/מרכז הועדה