הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
  Main  
  page  
  Why  
  Technion  
  Welcome  
  from the Dean  
  Registration  
  and Enrollment  
  Forms     Important  
  Dates  
  Academic 
  Programs 
  Theses 
  and Research 
  Personal 
  Info 
  Israel 
  and Haifa 
  Student  
  life  
  On 
  campus 
  General 
  info 
  Prospective Students
  New students
  Studies
  Scholarships and housing
  Courses, studies and conferences
  abroad
  Graduation
  Information for the advisor


Prospective students »  

Explanation of the registration process

Please note: It is possible to apply for one department only.

Submitting an application
1. Completing the application kit
Description in the Registration and Enrollment chapter
2. Payment of registration fees
Registration and Enrollment Description in the chapter
3. Documents to be submitted to the Registration and Admission Office
Description in the Registration and Enrollment chapter
4. The application procedures in the Registration and Admission Office:
  • Review of all of the documents, creation of candidacy, and transfer of the relevant material for discussion in the academic department.
  • Sending a email notice of candidacy to the candidate.
  • Candidates who do not meet the minimum conditions of the Graduate School will receive a rejection letter.
Discussion and processing of application
5. Discussion in the Graduate Studies Committee of the academic department
This discussion includes an examination of the academic and department requirements, consent of the advisor in the same departments requesting the above, personal interviews and more.

The decision of the Graduate Studies Committee may be acceptance of the student for studies, while determining candidacy (a regular student or a supplementing student), the educational requirements or rejection of the application.

The Committee’s decision is transferred to the Registration and Admission Office.
6. Admission or rejection of the candidate to studies Admission to studies, also including the educational requirements, is in accordance with the decision of the Department Committee and the requirements of the Graduate School. Admission or rejection is confirmed by the academic Secretary of the Graduate School. An acceptance letter that includes a computer code and additional documents is sent to the student. A rejection letter is sent to candidates who the Graduate Committee of the academic department has decided not to accept.

Process following acceptance
7. Scholarships
Scholarships are granted based on the recommendation of the Graduate Studies Committee by the Scholarships Office, near the beginning of the semester.
8. Dorms
Eligibility for dorms is determined on the basis of academic achievements and in accordance with the availability of the dorms. Notice of acceptance to the dorms will be sent near the beginning of the semester by the Scholarships Office.
9. Additional details
Additional details may be received from the Secretary of Graduate Degrees of the academic departments and the website of the Graduate School.